Ledige stillinger

Lyst til å bygge opp og drifte Heimdal treffsted?

Heimdal treffsted skal være et lavterskeltilbud og en åpen møteplass for personer med psykiske helseutfordringer som ønsker sosial kontakt, deltakelse i aktiviteter eller å motta helsehjelp.

Treffstedet vil være et utviklingsarbeid basert på recoverytankegang. Det skal være en kulturell plattform med fokus på å bygge opp under deltakernes interesser, ressurser og talenter. Treffstedet skal understøtte en meningsfull hverdag gjennom å være en læringsarena og et sosialt møtepunkt og bidra til hverdagsmestring. Det vil legges til rette for deltakelse i ulike aktiviteter, slik som arbeid med forskjellige kunstuttrykk, fysisk aktivitet, samt matlaging og drift av en mindre kantine. Det vil være et sterkt fokus på brukermedvirkning både når det gjelder oppbygging og drift av treffstedet. Deltakere ved treffstedet forventes å bidra inn i driften, hvor åpningstider vil være fra 10:00 til 17:00 på hverdager, eventuelt også noen aktiviteter i helgene.

Treffstedet drives under lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi søker en teamleder med bakgrunn som musikkterapeut/kulturtilrettelegger i 100 % stilling. Som teamleder vil du blant annet være ansvarlig for faglig drift av treffstedet, etablere musikk- og aktivitetstiltak som fremmer helse, mestring og livskvalitet, og lede resten av teamet i å tilby et godt tilbud til deltakerne på treffstedet. Se stillingsannonse på nav.no for mer informasjon: Stillingsannonse teamleder kulturtilrettelegger/musikkterapeut.

Vi søker også erfaringskonsulenter/miljøarbeidere til treffstedet. Hovedoppgaver vil være å være til stede i miljøet på treffstedet, snakke med og motivere deltakerne, og delta i planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Se stillingsannonse på nav.no for mer informasjon: Stillingsannonse erfaringskonsulent/miljøarbeider.

Jobb i KBT?

Vi i KBT søker stadig etter mennesker som ønsker å bidra til at brukererfaringer legges til grunn for forbedring og utvikling av tjenester. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om helseutfordringer og bedringsprosesser, og vi har ulike prosjekter som forsøker å få til dette. Vi søker deg som kan tenke deg å bidra til vårt arbeid, enten som frivillig medarbeider eller gjennom å søke når vi utlyser ordinære stillinger eller engasjement.  Å bistå med prosjektideer, utredninger, avholde kurs som kursleder/kurskoordinator er også viktige elementer her.

Du kan arbeide hos oss gjennom å være:

  • Ansatt i stiftelsen i ordinær stilling eller i prosjektengasjement, på bakgrunn av utlysning og søknadsprosess
  • Ansatt med full uførepensjon og lønn inntil 1 G (Grunnbeløpet i folketrygden)
  • Ansatt med en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn
  • I arbeidstrening – for å prøve ut arbeidskapasitet o.l.
  • Frivillig

Kombinasjon av uføretrygd eller andre trygdeytelser og honorering kan bety at man får reduserte trygdeytelser.  Dette er et ansvar den enkelte har for å undersøke. Å få til en avtale med NAV er viktig og dette kan vi bistå deg med.

Kontakt oss ved å sende åpen søknad/henvendelse til post@kbtmidt.no