Visjon

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Vår visjon er:

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester

Vi løfter brukerstemmen

 

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling.

Vi ønsker å være den ledende partneren for å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget.

Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.

Vi mener at deres erfaringsbaserte kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

For å muliggjøre dette arbeider vi på ulike måter:

  • Evalueringer av helsetjenester, hvor KBT i den forbindelse er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker.
  • Nyskaping (innovasjon) med utgangspunkt i brukeres erfaringer.
  • Brukerrelaterte forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner.
  • Samling, dokumentasjon og spredning av kunnskap om brukeres erfaringer.

Slik vil vi styrke brukere og brukerorganisasjoner i samspillet med tjenesteytere og offentlige myndigheter. Vi samarbeider med kommuner, brukerorganisasjoner og helseforetak om prosjektutvikling for å fremme målet vårt. For å spre kunnskap samarbeider vi med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene), Erfaringskompetanse (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) og de andre brukerstyrte sentra.

Vi har fire hovedsatsingsområder: brukermedvirkning for voksne, brukermedvirkning for barn og unge, brukermedvirkning i arbeid og rehabilitering, og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Hovedkontoret for KBT ligger i Trondheim, men vi utfører prosjekter i hele Norge og i andre land.

 

Bakgrunn

KBT er et sosialt entreprenørskap som er grunnfinansiert som regionalt brukerstyrt senter for region Midt-Norge på bakgrunn av mål og oppdrag fra Helsedirektoratet. Senteret ble opprettet i begynnelsen av 2006.

Senteret er etablert av tre brukerorganisasjoner: Mental Helse i Midt-Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), og Voksne for Barn. I tillegg er NTNU, Høyskolen i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital styrerepresentert i KBT.

I Stortingsproposisjon 1 (2009-2010) blir det anført at; “Det er viktig å øke brukernes kunnskap, slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning.” KBT har som målsetting å følge opp stortingets intensjoner, og er en sentral aktør i arbeidet med å sette søkelys på brukermedvirkning på nasjonal basis.

 

Logo

Bilde: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

 

Den 12. juli 2017 fikk KBT ny logo. Logoen skal bidra til å definere hva KBT er.

Logoen illustrerer forskjellige perspektiver av en sak som bringes sammen. Fargekontrastene gir uttrykk for de forskjellige perspektivene, og det å se en sak fra ulike vinkler. Linjene i modellen synliggjør nettverk, kontaktflater og treffpunkt mellom ulike erfaringsperspektiv. Helheten av trekantene og linjene illustrerer de mange dialoger som kan føres og som fører til utvikling. Vi opplever at logoen kan forstås på mange måter, og vi synes det er spennende å høre hvordan du som leser tolker den.

Logoen er designet av Kristin Kvisle, student i Visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

 

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere, styremedlemmer, vikarer, personer i arbeidstrening/tiltak fra NAV og andre som handler på vegne av KBT, forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer. Dette innebærer at man skal handle i tråd med vår visjon “Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester. Vi løfter brukerstemmen”. Våre verdier er kvalitet, etterrettelighet og uavhengighet, og disse verdiene skal være gjenkjennbare både på arbeidsplassen og av oppdragsgivere, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig.

Klikk på linken for å laste ned retningslinjene: Etiske retningslinjer for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT.

About Anne B. Plathe

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, Bruker Spør Bruker, nettside og sosiale medier.