Medforskning

Bilde: Dagfinn Bjørgen og forsker Reidun Norvoll

KBT har solid kompetanse på medforskning. Vi driver hovedsakelig med kvalitativ forskning, og er kompetansebase for den brukerstyrte metoden Bruker Spør Bruker.  Ønsker du bistand til ditt forskningsprosjekt, eller ønsker å være medforsker så er du velkommen til å ta kontakt.

Vi jobber med følgende mål på dette området:

  • Å bidra med medforskere i prosjekter.
  • Gyldiggjøring av brukerperspektivet i forskning.
  • Å bidra med brukererfaringer i forskningsarbeid.
  • Utvikling og utprøving av metoder.
  • Innvirkning på forskningsagenda og prioritering av problemstillinger – Unngå standpunktforskning.
  • Innvirkning på planlegging, gjennomføring og implementering av forskning.
  • Støtte til prosjekter vi mener har relevans for våre hovedmål.
  • Formidling og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater.

Det har vært større fokus på at relevansen og kvaliteten på forskningen kan bedres gjennom involvering av brukererfaring i gjennomføring av forskningsprosjektet. I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til helseforetakene skal det være brukerrepresentanter med i alle forskningsprosjekter som helseforetakene er involvert i: «For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.» (Oppdragsdokument til Helse Midt-Norge 2015, s. 9.)

Å forske med og ikke

KBT sitt vitenskapsteoretiske grunnsyn og forskningsstrategi er å fremme det det subjekt-ontologiske. Det vil si at vi ønsker å fremme subjektets – personens – forståelse av fenomener, og bidra til at dette blir en del av kunnskapsutviklingen.

Det er både verdimessige, demokratiske, kvalitetsmessige og pliktbaserte argumentasjoner for å involvere brukere i forskning. KBT er opptatt av at det fører til bedre kvalitet i forskningen; bredere kompetanse og innsikt fører til mer presise fokusområder, tolkninger og anbefalinger, som i større grad møter brukernes behov i helsetjenestene. Blant annet kan man henvise til Helse- og omsorgsdepartementets stortingsmelding 10: «Når brukere inkluderes i hele forskningsprosessen, vil forskningen i større grad reflektere brukerens behov og synspunkter, og med større sikkerhet gi ny kunnskap som kan komme til nytte i helse- og omsorgstjenesten. Det er behov for å legge til rette for økt brukermedvirkning i alle ledd i forskningsprosessen.» (Meld. St. 10 (2012-2013), kap. 4)

Det er denne brukerkunnskapen –den erfaringsbaserte kunnskapen en person har om sitt eget liv, lidelse og bruk av tjenester (Westerlund: Mer enn bare ord. NAPHA og Erfaringskompetanse.no: 2012.)– som er kunnskapssynet som står sentralt i arbeidet hos KBT. Tradisjonelt sett har denne kunnskapen i liten grad hatt en legitim stemme og en plass med reell innvirkning i forskning. Vi er derfor opptatt av å støtte og styrke rollen som medforsker med brukererfaring, og å løfte problemstillinger som brukerne anser som viktige og relevante.

Med tro på at brukerkunnskapen er nyttig i hele forskningsprosessen jobber vi for mer direkte inkludering av medforskere fra start til slutt: fra planlegging, datainnsamling og rekruttering, til analyse, dokumentasjon og formidling. Formidling og spredning av forskningsresultater en viktig del av KBTs arbeid for å gjøre forskning tilgjengelig og anvendelig. I så måte har vi en «oversetter»-rolle når det gjelder å bruke et språk som både fag, brukere og befolkningen for øvrig forstår.

Å involvere medforskere med brukererfaring innebefatter en større etisk dimensjon, som blant annet omhandler maktforhold. Derfor er språk og begreper, stigma og myndighet tema som engasjerer KBT. Det kan også kreve økte ressurser, og vi er opptatt av det å bruke tid og at bidrag skal honoreres/krediteres.

KBT har god kompetanse på fungerende forskningsdesign og metoder med godt samspill mellom brukere og forskere, og kan bidra med opplæring og rådgivning. Vi har også et bredt nettverk med kontakt med diverse brukermiljøer (brukerorganisasjoner, brukerstyrte sentre, brukerutvalg…), og kan bistå i arbeidet med informering og rekruttering.

Forskningssamarbeid og publikasjoner

KBT samarbeider med universitet, høgskoler og andre forskningsinstanser om prosjekter. Nord universitet, NTNU Institutt for psykisk helse, Universitetet i Oslo (UiO), Høgskulen i Volda, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid (Erfaringskompetanse.no) og Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er blant våre samarbeidspartnere.

KBT er med i arbeidet for å forme et Nasjonalt nettverk for medforskning, for personer som engasjerte i forskning og kunnskapsutvikling innen helse- og sosialtjenester. Hensikten er at personer med bruker- og pårørendeerfaring samarbeider med forskere, fagutviklere og helsepersonell, for å utvikle og dele kunnskap og informasjon. Det er tenkt å lage en nettside og arrangere regelmessige konferanser.

Her finner du noen av de flere forskningsprosjektene våre ansatte har vært/er engasjert i:

For en komplett liste over publikasjoner og prosjekter som KBT-ansatte har deltatt i, se «Publikasjoner» og «Prosjekter».

Kurs for medforskere: Brukermedvirkning i forskning

KBT samarbeider med Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) ved St. Olavs og NTNU om kurset «Brukermedvirkning i forskning». Målet er å bidra til kompetanseheving for potensielle medforskere med brukererfaring. Kurset tilbys også til stipendiater og forskningsmiljøer, med mål om å tilrettelegge for deltakelse fra medforskere/brukerrepresentanter med god kompetanse.

Ta gjerne kontakt dersom du kunne tenke deg å engasjere en av våre medarbeidere i et forskningsprosjekt, eller ønsker mer informasjon.