Innovasjon

Bilde: Lyspære

KBT er engasjert i en rekke ulike innovasjons- og tjenesteutviklingsprosjekter innen psykisk helse og rus. Vi ser et tydelig behov for innovasjon i forholdet mellom tjenesteapparatet og dets mottakere, og dette krever gode dialoger, samt en ny forståelse av hverandres roller, ansvar, myndighet og forventninger. Innovasjon er derfor et viktig begrep for KBT.

“Sosial innovasjon” er et begrep som betegner nye strategier, konsepter, og ideer som oppfyller sosiale behov av diverse slag, og som utvider og styrker det sivile samfunn. Sosial innovasjon omfatter de prosesser, metoder, og teknikker som inngår i innovasjoner som har et sosialt formål, og forsterker miljøer i samfunnet.

I de senere år har samskaping blitt pekt på som en viktig faktor i utvikling av tjenester (Prahalad og Ramaswamy 2004a og b, Vargo og Lusch 2008). I samskaping er brukeren/pasienten en aktiv deltager som sammen med tjenesten er med på å skape verdi. Pasientens rolle blir dermed langt mer aktiv enn hva den har vært tidligere, og relasjonen mellom tjenesteapparat og brukere både på individ- og organisasjonsnivå blir avgjørende for å skape verdier (Prahalad og Ramaswamy 2004a og b).

Dialog, informasjonstilgang, transparens og risiko er kritiske dimensjoner for suksessfull samskaping, og sentrale for å drive innovasjon. I samskaping er det interaksjonen som definerer prosessens kvalitet, og organisasjonene må være innstilt på å samarbeide med brukerne.

Michel mfl. (2008) ser på kundene som kjøpere, betalere, og brukere. Han peker på mulige endringer i alle disse rollene når kundene inviteres med som samskapere av tjenestesystemet. Brukerne må forstå sin rolle som samskaper i interaksjonen for at resultatet skal bli bra.

KBT er særlig opptatt av å utvikle brukerstyrte innovasjonsprosesser med hjelp av dialogbaserte metoder på ulike arenaer og sammenhenger. Dette skjer gjerne gjennom at det opprettes et brukerpanel, hvor brukerne av en tjeneste diskuterer problemstillinger og kommer med løsningsforslag. Dette er delvis en videreutvikling av Bruker Spør Bruker-metoden, og delvis utvikling av ny metodikk.

«Brukerkompetanse», eller «erfaringskompetanse», er et viktig begrep i denne sammenheng. Den som mottar en tjeneste over tid opparbeider seg kunnskap om hva tjenesten består i og hvordan den fungerer, samt om den imøtekommer enkeltindividers behov. Denne kompetansen er viktig for videre utvikling av tjenestene. Brukerne kan i et slikt perspektiv ses på som en del av selve organiseringen av en tjeneste. For å utvikle tjenestene må brukernes kompetanse og tjenestenes utforming og innhold nærme seg hverandre.

KBT ønsker å styrke brukerne til å formidle sine kunnskaper i innovasjonsprosesser, samt å påvirke tjenesteapparatet til å lytte mer til brukernes erfaringer.

 

Kontakt oss for mer informasjon om innovasjonsprosjekter.

 

Referanser:

Conway, S. and F. Steward (2009). Managing and Shaping Innovation. Oxford: Oxford University Press.

Hoholm, T. & Huse, M. (2008). Brukerdrevet innovasjon i Norge. Magma (5).

Michel S., S.W. Brown, and A.S. Gallan (2008). Service-Logic Innovations: How to Innovate Customers, Not Products. California.

Prahalad, C.K. and V. Ramaswamy (2004a). The Future of Competition. Boston: Harvard Business School Press

Prahalad, C.K. and V. Ramaswamy (2004b). Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing, vol. 18, no. 3, s. 5–14.

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg