Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bilde: Forside av rapporten Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

På oppdrag av UNN HF ble det gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i prosjektet “Transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016”.

Problemstillingen for evalueringen var: “Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern?” (øyeblikkelig hjelpsinnleggelse). Lokalsykehus området til UNN HF dekker Troms og Ofoten, i tillegg har UNN psykiatrisk akuttpostfunksjon for hele Finnmark fylke og Svalbard. Det er spredt befolkning i regionen, noe som gjør en avhengig av gode transportmidler.

21 pasienter innlagt på akuttpost ble intervjuet om deres erfaringer med “veien inn til ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern”. Det ble holdt en dialogkonferanse med involverte tjenester og brukerorganisasjoner, hvor en foreløpig rapport ble diskutert, og flere synspunkter ble innhentet.

Mer om informasjon om undersøkelsen hos UNN HF: Evaluering av “Bruker Spør Bruker”-undersøkelse.

 

Forfattere

Annika Alexandersen
Astrid Weber
Ann Kirsti Brustad
Dagfinn Bjørgen

 

Rapport

Bruker Spør Bruker – Transport av psykisk syke UNN HF 2016

 

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.