Bruker Spør Bruker-evaluering – Melhus kommune – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune

Image: The Project Group outside of the Town Hall in Melhus

Bruker Spør Bruker i Melhus kommune ble gjennomført i perioden september 2015 til mars 2016.

Ideen om å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse kom som del av Melhus kommunes deltagelse i KS’ nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp i kommunene for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer. På samlinger i læringsnettverket ble det etterspurt brukermedvirkning og brukererfaringer i kommunen. For å engasjere brukere til å si noe om sine erfaringer som tjenestemottakere, valgte Melhus kommune å inngå partnerskapsavtale med KBT Midt-Norge for å utvikle brukermedvirkning i kommunens tilbud.

 

Forfatter:

Heidi Westerlund

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Melhus kommune – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune (2016)

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.