Medforskning og recovery

Dagfinn Bjørgen holder innlegg på samling for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringskompetanse. Foto: Anne Lisbeth Odinsen, Erfaringskompetanse.

Dagfinn Bjørgen holdt innlegg på samling for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringskompetanse 17. november. Temaet for innlegget var det å være medforsker, og hvorvidt erfaringskonsulenter kan være medforskere. Et av temaene var skillet mellom evaluering og forskning, og Bjørgen la vekt på at det å evaluere en tjeneste man selv jobber i, kan føre til at man havner i en uheldig dobbeltrolle.

Bjørgen vektla det at erfaringskonsulenter kan bidra til å få høyere oppslutning om viktige forskningsspørsmål, og til at brukere blir med på å besvare evalueringsspørsmål. Bjørgen utdypet:

– Erfaringskonsulenter kan bidra betydelig og på en god måte i å få frem problemstillinger fra brukersida, hva som er aktuelt og relevant å forske på fra et brukerperspektiv.

Bjørgen understreket at en erfaringskonsulent kan være en like god medforsker som andre med brukererfaring. Det er viktig at personer med brukererfaring deltar i å formulere og bestemme hva som skal forskes på, slik at det som er viktig for brukere/pasienter, kan bli gjenstand for forskning og kunnskapsutvikling.

 

Mer fokus på recovery i kommunene

KBT Midt-Norges Dagfinn Bjørgen var til stede på Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene i regi av NAPHA. Bjørgen holdt plenumsforedraget «Er fagkompetanse tilstrekkelig? Recovery og kvalitet i fremtidens hjelpetilbud.»

Bjørgen tok utgangspunkt i erfaringer fra Bruker Spør Bruker om forventninger til psykologer i kommunene. Han problematiserte hvilket kunnskapssyn psykologer bringer med seg, og la vekt på det å se psykisk helseutfordringer i et recoveryperspektiv, ikke bare et biologisk perspektiv.

– Hvis psykologene skal gjøre en forskjell, må de være bevisste på hva slags forståelsesmodeller de kommer med. Det å møte folk med en sykdomsmodell kan bli veldig feil i forhold til det å møte dem mer recoverybasert og forebyggende.

Bjørgen understreket at det er behov for kompetanseheving på forebygging, både hos psykologer, fastleger og øvrige kommunale helsearbeidere. Det er også viktig å få på plass flere lavterskeltilbud raskt, slik at man kan unngå forverring og ytterligere tjenestebehov hos brukere/pasienter.

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

Foto: Anne Lisbeth Odinsen, Erfaringskompetanse

 

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.