Dagsseminar om arbeid med rusmiddelpolitisk handlingsplan

Fra venstre: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen, Vilde Røstad, Geir Småvik.

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) inviterte torsdag 3. november til dagsseminar for kommuner som skal utarbeide eller rullere rusmiddelpolitisk handlingsplan.

KBT ved Dagfinn Bjørgen bidro med et innlegg om «Hvordan få bruker- og pårørendestemmen fram i planprosesser». Han snakket bl.a. om betydningen av at kommunen tilrettelegger for medvirkning, hvor man må ta hensyn til ulike brukergrupper og deres mulighet til å bli hørt. Han fortalte om brukergrupper som ikke blir hørt i planleggingsprosesser, og metoder for hvordan å involvere brukergrupper som ikke er organisert i organisasjoner.

Geir Småvik, Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Vilde Røstad var til stede fra KBT. Tilstede var også representanter fra fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, samt Steinkjer og Verdal kommune.

Sammensatte problemer

Etter alkoholloven er kommunen pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig rusmiddel politisk handlingsplan der man ser alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng (Helsedirektorates veileder IS-1362).

Rusmiddelproblemer er sammensatte. Det er viktig at kommunen fører en helhetlig rusmiddelpolitikk ved at man ser på bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng med behov for innsats på rehabiliteringsområdet. Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør ses i sammenheng, bl.a. fordi tidlig alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika. Planen bør derfor være tverrfaglig og tverretatlig, og omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid.

Hovedvekten i handlingsplanen er rettet mot forebygging og reduksjon av bruk av alkohol, ettersom alkohol er det vanligste rusmiddelet og utgjør store utfordringer som fysiske og psykiske helseproblem, ulykker, kriminalitet mv.

Fra venstre: Stein Arve Strand, Dagfinn Bjørgen

 

 

 

 

 

Helhet, oversikt og medvirkning

Vi spurte Stein Arve strand (KoRus) som var ansvarlig om målet med seminaret:

«Målet og tanken bak seminaret er at vi i hvert fall hvert 4.år har et seminar der vi setter fokus på prosessene knyttet til kommunalt planarbeid i tilknytning til rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Vi ønsker å bidra til og framsnakke de gode grep i forhold til prosessorganisering og involvering rundt dette arbeidet. Vi ønsker at planene skal bli levende og styrende arbeidsdokument for kommunene etter at planen er politisk vedtatt i de ulike kommuner. Det betyr at planene må være konkrete og målbare slik at de kan evalueres i ettertid. Dette er kanskje noe av utfordringene i en del kommunale planer, men vi ser også at mange kommuner lager gode planer som absolutt gjør dem til «levende og styrende arbeidsdokument» jfr. F.eks. Verdal sine bidrag som ble presentert.

Stikkord for dagen var: Helhet, oversikt og medvirkning.

Tekst og foto: Vilde Røstad