“Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette”

Illustrasjon: Alexander Julian Karlsen

KBT Midt-Norge fikk i oppdrag fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og Tromsø kommune å få frem pasientenes erfaringer med Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i Tromsø. Bruker Spør Bruker-evalueringen har nå resultert i rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette».

Astrid Weber og Annika Alexandersen har, sammen med Dagfinn Bjørgen, gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten. Her er hva Weber og Alexandersen har å si om arbeidet med prosjektet og funnene i undersøkelsen.

 

Økt forståelse om opplevelsen av tvang

– Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen og UNN har et prosjekt om Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (heretter omtalt som TUD), som har hatt flere faser tidligere. De ønska en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å få økt forståelse av opplevelsen av TUD, og pasienters erfaringer med tvang. Problemstillingen for prosjektet var «Hva er pasienters erfaringer med TUD i psykisk helsevern og involverte tjenester?»

Pasientene som møtte til intervju, ga uttrykk for en stor grad av opplevd ufrihet, og det kommer fram at helsepersonell ikke er gode nok til å innhente pasientenes tilbakemeldinger.

– Intervjuene ga et stort materiale med mange interessante funn, men også mye tøft materiale. Pasientene hadde en høy grad av opplevd ufrihet og tvang, noe som ikke var overraskende, selv om TUD skal være mer lempelig enn [tvungent psykisk helsevern i] institusjoner. Om ikke helsepersonell gir rom for at pasientene får trygghet til å fortelle hvordan de erfarer TUD og hva de har behov for, blir ikke dette med i vurderingen av hva som er minst inngripende. Tvangsmedisinering fremkom som det største konfliktområdet.

Annika og Astrid forteller om et godt samarbeid med UNN og kommunen. De har også fått innspill fra kompetansegruppa, der flere med pasienterfaring med TUD deltar, og som er del av TUD-prosjektet i Tromsø.

 

 

 

 

 

 

Annika Alexandersen og Astrid Weber med rapporten fra Bruker Spør Bruker om TUD i Tromsø. Foto: Dagfinn Bjørgen.

 

Opplevelse av tvang på frivillig vern

I alt ble 12 informanter intervjuet i prosjektet. Astrid og Annika forteller at det ikke bare var lett for pasientene å snakke med dem, og flere var redde for at helsevesenet skulle bruke det de sa imot dem.

– Tre av deltakerne i intervjuene var kommet over på frivillig vern, og det kom fram at tvang preger i ettertid. Ufrihet sees spesielt i tilknytning til medisinering. Selv om tre av pasientene var over på frivillig, opplevdes ikke medisinering som frivillig.

 

Utfordrer psykisk helsevern

Funnene er kategorisert i emner som blant annet «Støtte til bedringsprosess» og «Behovet for autonomi». Utfra funnene er det laget flere anbefalinger og en oppsummerende drøfting av funnene sett i sammenheng med nasjonal plan for økt frivillighet og grunnleggende menneskerettigheter.

– Når funnene i rapporten sees opp i mot ”Det minste inngreps prinsipp” og ”Rett til helsehjelp” utfordres rammene i psykisk helsevern i den forstand at det kan synes som at frivillig i liten grad er forsøkt og tilpasset den enkelte. Det kan være slik fordi hjelpeapparatet i mindre grad ansvarliggjøres ved frivillig. Noe som overrasket oss var at ingen av pasientene var kjent med innholdet i plan for det tvungne vernet. I tillegg var det uklart for dem hva TUD innebar for dem og hva som skulle til for å komme seg ut av TUD, noe som igjen gjorde det vanskelig å jobbe med sine utfordringer.

Funnene i rapporten ble lagt fram på en dialogkonferanse 9.9.16, hvor både pasienter, pårørende, ansatte ved UNN HF og Tromsø kommune var til stede.

Illustrasjon: Alexander Julian Karlsen

 

Lite forskning på TUD

Forfatterne av rapporten forteller at TUD har fått lite oppmerksomhet tidligere.

– Vi kan ikke generalisere noe fra funnene til andre steder, da dette er en kvalitativ undersøkelse og tjenesteevaluering kun for pasienter i Tromsø, men det er ingen grunn til å tro at dette ikke kan være aktuelt utover Tromsø. TUD har fått lite oppmerksomhet, og det er lite forskning på pasienter underlagt TUD. Det som er klart, er at pasienter blir fratatt mulighet for autonomi også på områder som ikke er del av tvangen.

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» – Evaluering av Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (2016)

 

Illustrasjoner: Alexander Julian Karlsen

Foto: Dagfinn Bjørgen

Tekst: Ingvild M. Kvisle og Lasse Barr

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.