Kraftfull og viktig dialogkonferanse

Bilde: Annika Alexandersen og Astrid Weber

Fra venstre: Annika Alexandersen og Astrid Weber med prosessrapporten fra Bruker Spør Bruker Tromsø/TUD.

I alt 45 tjenestepersoner og personer med pasienterfaring samlet seg i dag på dialogkonferansen i Bruker Spør Bruker Tromsø for å ha dialog om funnene i evalueringen.

Bruker Spør Bruker-undersøkelsen har vært en evaluering av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og tjenestene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og i Tromsø kommune. Et særlig tydelig funn i undersøkelsen er at pasienter i TUD gjennomgående opplever å miste kontroll over sine liv.

Rapporten inneholder flere anbefalinger som viser vei videre for tjenestene. Pasientene ønsker selv å bestemme om de skal medisineres eller ikke.

Godt grunnlag for tjenesteutvikling

Avdelingsleder ved Psykiatrisk avdeling UNN, Siren Hoven, opplevde at rapporten gir et meget godt grunnlag for å kunne utvikle tilbudet videre, og muligheter for å finne løsninger som alle kan være tilfredse med.

Åshild Vangen, avdelingsleder ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Avdeling Nord, opplevde konferansen som kraftfull, og som et godt virkemiddel for å konkretisere hva som gjøres. Det at man får tilbakemeldingene i et skriftlig format, gjør at de blir en sterkere autoritet å forholde seg til.

Sterk opplevelse av ufrihet

Tore Ødegård, fagutviklingskonsulent i rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune, satt igjen med hvor sterk opplevelsen av ufrihet er for pasienter i TUD. Det er også en utfordring for kommunen og spesialisthelsetjenesten å endre seg slik at pasientene ikke opplever å få mindre hjelp uten TUD enn med.

Njål Bjørhovde, spesialkonsulent i Fagutviklingsenheten rus og psykiatri UNN, ytret et ønske om mer tydelighet om TUD’s innhold, og en klarere plan for den enkelte pasient. En slik plan må legge til rette for forsvarlig avvikling av TUD’s tjenester når behandlingen trekker mot slutten.

Annika Alexandersen legger fram funn fra Bruker Spør Bruker om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) i Tromsø.

 

 

 

 

 

Forbedre TUD – redusere bruk av tvang

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Senter for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø, Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, UNN Tromsø, og Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune, har prosjektansvar for «TUD-prosjektet i Tromsø 2015/2016». Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten i tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, og å bidra til redusert bruk av tvang. Prosjektet svarer til mål i «Plan for økt frivillighet 2015 – 2016 ved UNN HF», og er delfinansiert av Helsedirektoratet. Prosjektperioden går fra 2015-31.12.16.

Astrid Weber, Annika Aleksandersen og Dagfinn Bjørgen fra KBT Midt-Norge har gjennomført undersøkelsen.

 

Tekst: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

Foto: Dagfinn Bjørgen