Det er kommunen og brukerne som skal ha dialogen!

Ytterst til venstre prosjektleder i KBT Midt-Norge, Heidi Westerlund, ytterst til høyre enhetsleder for Idrettsveien bofellesskap, Marit Leer Øyaas. I midten deltakere i brukerpanelet i Melhus.

Bruker Spør Bruker-prosjektet i Melhus kommune er nå ferdigstilt med en rapport. Vi har snakket med prosjektleder Heidi Westerlund om hvordan prosjektet har gått, hvilke funn man har gjort, og hvordan man ønsker å jobbe med funnene framover.

– Kan du fortelle litt om prosjektet?

– Prosjektidéen kom for et par år siden, i samarbeid med enhetsleder for Idrettsveien, Marit Leer Øyaas. Vi ønsket å se på hvordan vi kunne utvikle brukermedvirkning i kommunen. I Melhus kommune er man veldig opptatte av fysisk aktivitet, og jobber for å få med brukere på dette. Det ble bestemt at prosjektet skulle være en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i psykisk helse-, rus- og botjenestene.

 

– Kan du si noe om hvordan dere har lagt opp prosjektet?

– Prosjektet har vært en ganske tradisjonell BSB-undersøkelse, men det som har vært litt annerledes denne gangen, har vært at det har vært forankra opp mot KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp innen psykisk helse og rus. Arbeidet i læringsnettverket, hvor man har lagt vekt på å spørre brukerne om «hva er viktig for deg?», har vært utgangspunktet for prosjektet, og vi har spurt brukerne om nettopp dette. Prosjektet har også hatt et innovasjonsaspekt, og hatt med en referansegruppe i form av et brukerpanel som blir videreført framover. Brukerpanelet har bestått av folk som ikke har hatt erfaring fra å ha vært brukerrepresentanter. De har deltatt på dialogkonferansen, og vært med i møter for å meisle ut hvilke temaer som er viktig å jobbe med. Det er fortsatt tidlig å si hvordan brukerpanelet vil utvikle seg videre, men det er fint å få være med lengre enn man vanligvis er i en Bruker Spør Bruker-undersøkelse.

 

– Kan du trekke fram noen interessante funn fra undersøkelsen?

– Undersøkelsen har hatt mange funn rundt brukermedvirkning. Kommunen får gode tilbakemeldinger på sitt arbeid med å få folk ut i fysisk aktivitet, da kommunen driver mange tiltak for dette, som gatefotball og å få med folk på Birken. Det kommer også gode tilbakemeldinger til rustjenestene om at folk blir møtt på en ikke-dømmende måte. Det oppleves også bra at det er stort fokus på arbeid og aktivitet hos folk som får oppfølging av kommunen.

 

– Hvordan har samarbeidet med kommunen vært?

– Vi har hatt et tett samarbeid med kommunen. De har vært med i mange prosesser, og de tre enhetslederne møtte på brukerpanel. KBT har bistått som prosessveiledere – det er kommunen og brukerne deres som skal ha dialogen!

 

– Hvordan har engasjementet fra brukerne vært?

– Brukerne har vært engasjerte, og stilt opp i brukerpanel. Mental Helse har også vært inne, og det virker som flere ønsker å bli brukerrepresentanter og engasjere seg i organisasjoner. Det er fortsatt tidlig å si hvordan resultatene vil bli av dette, men tjenestelederne har vært veldig åpne for nye måter å jobbe på sammen med brukerne.

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Melhus kommune – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune (2016)

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle og Lasse Barr

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.