Erfaringskonsulenter – stor betydning for brukerne

Rapport fra evalueringen av «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team».

 

KBT Midt-Norge inngikk i 2013 et toårig prosjektsamarbeid der vi ansatte erfaringskonsulenter ved to ambulante team innen Helse Midt-Norge RHF. KBT har selv gjennomført en evaluering der vi har sett på hvilke erfaringer som er gjort med erfaringskonsulentenes arbeid med brukerne, og hvordan de har fungert som refleksjonspartner for de øvrige teammedlemmene. Videre har vi sett på hvorvidt erfaringskonsulentene har bidratt til kultur- og holdningsendringer i teamene.

 

Arenaer for tilbakemelding og refleksjon

Evalueringen viser at for at erfaringskonsulentene på best mulig måte skal kunne bidra med sin kompetanse innad i teamet, er det viktig at man setter av tid og skaper arenaer der de får gitt tilbakemeldinger på en systematisk måte. Reflekterende team fremstår som en god metode for dette. Erfaringskonsulentenes rolle kan oppleves som uklar både for teamet og for erfaringskonsulentene selv. Det anbefales derfor at det brukes tid i forkant av ansettelse til at erfaringskonsulenter og teammedarbeidere diskuterer rollens innhold i fellesskap. Dersom man ønsker kulturendring i et behandlermiljø vil systematisk arbeid, og en arena for refleksjon over eget arbeid og problemstillinger, være avgjørende for om erfaringskonsulenten kan påvirke kulturen.

 

Håpsbærere og pionerer

Gjennom et rikt datamateriale bestående av kvalitative intervjuer med erfaringskonsulentene og teamenes ledere, Bruker Spør Bruker-intervjuer med brukerne av teamene, samt en større questbackundersøkelse til teamenes øvrige ansatte, mener vi å kunne avdekke svært interessante og viktige funn.

 

«Fordi at jeg bruker de samme ordene som hun bruker, eller jeg bruker, jeg kjenner så igjen den her prosessen som hun er i. Selv om det ikke er min prosess, så kjenner jeg igjen veldig mye av det her, tankene hennes, om… om seg selv og om omverdenen og det å ha en plass da. Og jeg bruker det, den erfaringen min, den bruker jeg for alt det er verdt, og jeg bekrefter veldig mye av det hun sier. Sånn at hun, hun blir ikke alene om det.»

Sitat fra erfaringskonsulent

 

Evalueringen viser at erfaringskonsulentene hadde stor betydning i den personlige kontakten med brukerne. For brukerne har de vært håpsbærere og formidlet mestringsstrategier. Erfaringskonsulentene har bidratt til å se andre løsninger, og har brakt inn nye perspektiver til teamene. Ifølge teammedlemmene har erfaringskonsulentene utfordret etablerte tankesett og sykdomsforståelse, og skjerpet kravet om å være tydelig i argumentasjoner og avgjørelser.

 

«Det er ikke oss og dem når erfaringskonsulentene kommer, da på en måte er det oss, på en måte. Så da blir det lettere å… snakke vanlig med dem og sånn…»

Sitat fra bruker av ambulant team

 

Rapport:

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team» (2016)

 

Tekst: Juni Raak Høiseth og Ingvild M. Kvisle

About Juni Raak Høiseth

Prosjektkoordinator i KBT. Jobber blant annet med brukermedvirkning for barn og unge, Bruker Spør Bruker-evalueringer, foredrag og undervisning.