Brukerstyrte innleggelser er brukermedvirkning!

KBTs Dag Øivind Antonsen(th) og Camilla Gudde(tv) er medforfattere på en artikkel som nylig ble publisert i International journal of mental health systems. Den omhandler brukeres erfaringer med brukerstyrte plasser i DPS.

 

Artikkelen er fra en kvalitativ studie knyttet til brukerstyrte plasser ved distriktsmedisinske senter i Norge.

I konklusjonen skriver artikkelforfatterne at brukerstyrte innleggelser er et konkret eksempel på brukermedvirkning i psykisk helsevern.

Brukerne de intervjuet oppfattet denne formen for innleggelse som en tjeneste som gikk utover det tradisjonelle psykisk helsevernet sin tilnærming og rapporterte at innleggelsene mer er et utrykk for nedfelte verdier og behandlingsprinsipper innenfor samfunnspsykiatri enn av institusjons omsorg.(Olsø, mfl, 2016)

Den kvalitative studien artikkelen baserer seg på er del av en større studie av brukerstyrte innleggelser. Førsteforfatter er Turid Møller Olsø, ved NTNU og publikasjonen er nr 13 av KBTs medpublikasjoner, siden 2011.

Du finner KBTs fullstendige publikasjonsliste her

Les artikkelen til Olsø og Antonsen på pubmedbasen:

Olsø TM, Gudde CB, Moljord IE, Evensen GH, Antonsen DØ, Eriksen L. More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission. Int J Ment Health Syst. 2016 Feb 25;10:11.

Tekst: Heidi Westerlund Foto: Solfrid Vatne

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.