Rapporten fra Bruker Spør Bruker i Ålesund er offentliggjort!

Bruker Spør Bruker-undersøkelsen (BSB) i Ålesund kommune er nå avsluttet etter en vellykket dialogkonferanse.

 

Gjennomføring

Bruker Spør Bruker-undersøkelsen har blitt gjennomført på forespørsel fra Ålesund kommune, som ønsket en undersøkelse som involverte både brukere av kommunale tjenester og pårørende. Undersøkelsen har vært et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund og Landsforeningen for pårørende innen psykiske helse (LPP) Ålesund og omegn.

Vi i KBT har intervjuet i alt 26 brukere og 13 pårørende om deres erfaringer med bruk av kommunale tjenester innen psykisk helse og rus i Ålesund kommune.

 

Pårørende

Det at prosjektet har involvert pårørende, har gjort evalueringen mer helhetlig, og dette har bidratt til en videreutvikling av Bruker Spør Bruker-metoden. KBT har innhentet de pårørendes erfaringer gjennom et panelmøte, hvor man diskuterte problemstillinger som hva som synes er bra og mindre bra med de kommunale tjenestene i Ålesund, og hva man har behov for i rollen som pårørende. De pårørende vi møtte, snakket blant annet om hvordan taushetsplikten kan være et hinder for å hjelpe, og at det kan være tungt og tøft å være i rollen som pårørende.

 

Intervju med brukere

Flere av brukerne vi snakket med, gav uttrykk for at det var viktig å ha et tilbud og en meningsfull hverdag. Det kom ros til Max-prosjektet, som er et lavterskeltilbud i regi av Ålesund kommune, der uføretrygdede personer med psykiske helseutfordringer kommer sammen for å utføre arbeid. Arbeidet består av alt fra plenklipping, rydding og hjelp til flytting hos personer som trenger det.

 

«Så behovet, det er en sånn vinn/vinn-situasjon. Vi kan hjelpe de eldre. Og når vi hjelper de eldre, så hjelper vi oss selv til å få en bedre hverdag.»

 

– Bruker, BSB Ålesund

 

Det var flere vi snakket med som ønsket seg mer aktivitet og innhold i hverdagene, særlig brukere av forsterkede boliger, og dette bekreftet pårørendes påstander på panelmøtet. Særlig en person vi snakket med, fortalte at det å komme seg ut av boligen og ut på for eksempel biltur, var noe som hindret dårlige episoder som kunne ende med tvangsmedisinering og -innleggelser.

 

«… jeg har kommet meg veldig etter å ha vært på en biltur og sånt. At jeg føler at da slapper jeg av. Ja. Få noe annet. De periodene jeg har gått mye her føler jeg at det bygger seg opp.»

 

– Bruker, BSB Ålesund

 

Noe av kritikken som brukerne kom med, var at man gjerne fikk for lite informasjon om ulike tjenester og tilbud som fantes. Flere sa at det var litt tilfeldig hva man «snublet over» av informasjon.

 

«Jeg vet faktisk ikke helt hva det er en gang jeg, og dette opplever jeg med mye. At her er mye mer tilbud enn det jeg vet om, faktisk. Jeg må bare snuble over det, på en måte.»

 

– Bruker, BSB Ålesund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester (2016)

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.