Dialogkonferanse i Ålesund – tjenesteutvikling med vekt på recovery

Fra venstre: Lisbeth Slyngstad, rådgiver for psykisk helse i rådmannens stab i Ålesund kommune, Karin Tuvmarken, daglig leder i N.K.S Veiledningssenter i Midt-Norge, og Eva Andersson, LPP.

Karin Tuvmarken

Fredag 19. februar arrangerte KBT Midt-Norge dialogkonferanse i samarbeid med Ålesund kommune på Quality Hotel Waterfront Ålesund. Målet for konferansen var å legge fram og diskutere funnene i Bruker Spør Bruker-undersøkelsen som har vært gjennomført med brukere av kommunale tjenester innen rus- og psykisk helsearbeid, og deres pårørende.

 

Et insentiv for utviklingsarbeid

– Vår rolle som politikere og de ansatte i kommunen skal være lydhøre, og ta med oss de tilbakemeldingene som gis i denne rapporten, og rapporten er en viktig pådriver for utviklingen av tjenestene.

Slik lød deler av åpningstalen til leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund kommune, Svein Rune Johannesen, da han fredag 19. februar åpnet dialogkonferansen som ble arrangert i forbindelse med KBTs Bruker Spør Bruker-evaluering av brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune.

De til sammen 90 påmeldte på konferansen var både brukere av kommunale tjenester, pårørende, kommunalt ansatte, ansatte i spesialisthelsetjenesten og medlemmer av frivillige organisasjoner. Fra KBT Midt-Norge stilte prosjektgruppa ved Juni Raak Høiseth, Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle, samt Eva Andersson fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP).

 

Mer aktiv behandling og bedre informasjon

Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle og Juni Raak Høiseth presenterte funnene i den foreløpige prosessrapporten.

Noe som kom fram i undersøkelsen var at mange brukere i kommunale boliger ønsker mer aktiv behandling hos en ekstern behandler enn hva de får per i dag. Det fremkom også et ønske om mer informasjon om hvilke tilbud som finnes i kommunen. Dette ble senere diskutert under gruppearbeidene, og det ble sagt at de ansatte i kommunen også trenger å bli bedre kjent med egen organisasjon.

 

Med pårørende i søkelyset

Et av målene med undersøkelsen var at KBT skulle utrede behovet for et lavterskeltilbud for pårørende. Det fremkom av undersøkelsen at dette var noe de pårørende hadde et sterkt ønske om. Det er et stort behov for en arena for utveksling av råd og samtaler med andre i tilsvarende situasjon. Det er også ønskelig å ha lavterskelsamtaler med en fagperson, og assistanse til å skrive søknader.

Kvisle gjenga brukeres utsagn om pårørende og pårørendearbeid i Ålesund kommune. Flere i undersøkelsen sa at pårørende er en verdifull ressurs i en recovery-prosess, og en fortalte at det å være syk uten å ha kontakt med pårørende er vanskelig.

«Også er det fryktelig vanskelig å være alene uten pårørende også, bare være her. Det er jo det. … Det blir noe som kommer i tillegg, på en måte.»

– sitat bruker, BSB Ålesund

 

Gode tilbakemeldinger på dialogkonferansen

Flere av de som var til stede gav uttrykk for at det var positivt med en Bruker Spør Bruker-evaluering, og at det var flott å få fram både brukere og pårørendes stemmer. I gruppene diskuterte man blant annet hvordan man kan sikre at alle får tilbud om individuell plan (IP), og hvordan man kan behandle det frivillige og de pårørende som verdifulle ressurser. Gruppearbeidet ble oppsummert i plenum, og det var tidvis vanskelig for ordstyreren å skjære gjennom i de ivrige diskusjonene som foregikk.

 

Veien videre

Dialogkonferansen ble avsluttet av rådgiver for psykisk helse i rådmannens stab, Lisbeth Slyngstad. Hun oppsummerte konferansen med at det var håp og vilje for å arbeide videre med recovery og forbedring av tjenester, og at det blir en ny konferanse om et år for å gjøre opp status for hvor man er i arbeidet. Vi i KBT ser fram til dette!

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle, KBT Midt-Norge, foto: Ingunn Nesset, N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge, og Juni Raak Høiseth, KBT Midt-Norge.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.