Dialogkonferanse i prosjektet «Min stemme teller»

Fornøyde med dialogkonferanse. Fra venstre: Christina Kildal, Anne Ruth Benschop, Johanne Bakken Moe og Ingvild M. Kvisle.

 

Fokus på unge

Mandag 2. november 2015 var det dialogkonferanse i «Min stemme teller»-prosjektet på Britannia Hotel i Trondheim. Prosjektet «Min stemme teller» har vært en evaluering av polikliniske tilbudet til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim (BUP St. Olavs). Prosjektmedarbeiderne Anne Ruth Benschop, Christina Kildal og Ingvild M. Kvisle, samt prosjektkoordinator Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen, har intervjuet unge mellom 16-18 år. Ungdommene er blitt spurt om deres erfaringer med hjelpen de får og har fått, og de har fortalt både om hva de synes er bra med behandlingen, og hva de synes burde være annerledes. Bruk av kartleggingsskjemaer, BUPs åpningstider og bytte av behandler er noen av mange temaer som ungdommene i undersøkelsen har reflektert rundt. Et viktig element i prosjektet har vært at unge med brukererfaring intervjuer andre unge, for å lage en allianse mellom intervjuer og informant.

 

Presentasjon av prosessrapport

Prosessrapporten fra prosjektet ble presentert ved prosjektkoordinator Juni Raak Høiseth som fortalte om metode og framdrift i prosjektet. Deretter ble funnene i prosjektet presentert av de unge prosjektmedarbeiderne Ingvild M. Kvisle, Christina Kildal og Anne Ruth Benschop. De gjorde en god jobb i å legge fram på en tydelig og levende måte hva som har kommet frem gjennom intervjuene med ungdommene som hadde meldt seg til prosjektet.

 

Konstruktiv og tydelig tilbakemelding

En viktig del av en dialogkonferanse er at man diskuterer funnene i rapporten, og at de som er blitt evaluert skal ha mulighet til å reflektere over det som har kommet frem sammen med dem som har jobbet i prosjektet og dem som har bidratt som informanter. Den foreløpige rapporten ble svært godt tatt i mot av de oppmøtte, som stort sett var representanter fra ledelsen ved BUP St. Olavs og BUP Saupstad. Ledelsen ved BUP gav uttrykk for at det var flott å få høre direkte gjengitt hva brukerne av tjenesten har å si om den, med konkrete anbefalinger som er enkle å jobbe ut ifra. Under gruppediskusjonene la mange særlig vekt på at det var svært nyttig med en bevisstgjøring av problemstillinger knyttet til terapeutrelasjonen og samtaleterapi, og at hvordan man kommuniserer kan oppleves annerledes for ungdommene enn hva som er intensjonen. De som var tilstede var enige om at dette er noe man kan starte å jobbe med allerede nå. Et annet tema som mange var opptatte av var hva som skjer om behandler blir syk, og det ble lovet rutineendringer for dette, slik at pasientene kan bli varslet på en ordentlig og forståelig måte ved eventuell sykdom, og få mulighet til å ta imot et annet tilbud i mellomtiden. Et tredje tema som ledelsen la vekt på, var ønsket om at BUP skal ha lengre åpningstider og enklere kommunikasjon på SMS mellom behandler og pasient, noe man ønsker å se nærmere på.

 

Ung deltakelse

Tilstede på dialogkonferansen var også en av ungdommene som var rekruttert som informant, Johanne Bakken Moe. Hun fikk avslutte dialogkonferansen, og fortalte ledelsen i BUP om hvor viktig det er å få lov å være seg selv uansett, og at hvis man har lyst til å sitte på gulvet i en time, så skal man få lov til det. Et sitat fra en av ungdommene som ble intervjuet i prosjektet får avslutte denne saken:

 

«Kanskje noe av det viktigste er å aldri gi opp pasienten, på en måte, men hele tiden… ja, stå på og ha motivasjon. Og hvis vedkommende viser at dette her skal på en måte gå bra, og motivasjon og… så tror jeg det vil veldig smitte over på pasienten.»

 – ungdom intervjuet i Min stemme teller

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle, foto: Juni Raak Høiseth

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.