Dialog i Melhus

Fredag 25. september ble det gjennomført et dialogmøte på rådhuset i Melhus med ledere for tjenesten og KBT.

KBT og Melhus kommune holder på å utvikle et partnerskap som innebærer samarbeid om flere prosjekter i tiden framover.

 

Møte ble ledet av leder for psykisk helsetjeneste i Melhus Magni Lunde fra enhet for Familie og forebygging og var en videreføring av dialogen i fjor som Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge (KBT) tok initiativ til.

Det var til sammen 18 deltakere på møtet inklusiv brukere, brukerorganisasjoner(ADHD, AA, Mental helse, FFO), ansatte fra Ettervernsgruppa, Idrettsveien bofellesskap, psykisk helsetjeneste samt rus- og tiltakstjenesten.

Magni Lunde åpnet møte med å understreke hensikten med møtet var å dele kunnskap gjennom dialog og samtale og finne ut hvordan man kan dra nytte av hverandre til det beste for brukerne og være i takt med utviklingen. Totalt er det ca. 400 personer som får tjenester innen psykisk helse i Melhus.

Etter en motiverende innledning fortsatte møtet med at brukerorganisasjonene og KBT fikk presentere seg samt fortelle om hva de holder på med. Det framkom at både brukerorganisasjoner og KBT var rede til samarbeid og så positivt på det initiativet som var tatt fra kommunene.

Etter en hyggelig lunsj presenterte Melhus kommune aktiviteter og prosjekter de var i gang med. Det er tydelig at psykisk helse og rus fremdeles har stor prioritet i Melhus. Nå jobber man spesielt med å bedre «pasientforløp» innen psykisk helse i samarbeid med St. Olav. Målet er å ha klart et forslag til nytt pasientforløp innen nyttår. I utvikling av dette er det laget ett nettverkskart for samhandlingen med brukere.

Man deltar også KS-læringsnettverk og møter andre kommuner for å diskutere brukermedvirkning og pårørendearbeid. Her har det også vært med en brukerrepresentant.

Videre deltar man i et «Ut i pluss» prosjekt i samarbeid med Lade behandlingssenter. Prosjektet fokuserer på hvordan man kan bedre samarbeidet med den enkelte bruker og deres familie/pårørende, jfr. ROP-retningslinjenes anbefaling pkt. 7 og 8.

Det ble også orientert om hvordan man innen for rusarbeidet gjennomfører drøftingsmøter på tvers med ulike tjenester, brukere/brukerorganisasjoner samt faglig fora (LAR, familieperspektiv) og at man er opptatt av å tenke nytt for å utvikle tjenestene. Det ble understreket at tidlig hjelp med fokus på familiens behov ble vektlagt som viktig. Videre ble det oppgitt at det har kommet føringer på at det bør ansettes erfaringskonsulenter, og at Melhus kommune har lyst ut stilling hvor det etterspørres erfaringsbakgrunn.

Vi fikk også opplyst at ungdomsundersøkelsen «Ung i dag» viste at det er forholdsvis lite rus, kriminalitet blant ungdom i Melhus, men at det er en utvikling i retning av mer psykisk helseproblematikk. Så det er en viktig problemstilling hvordan man kan øke aktiviteten rundt psykisk helse?

En annen viktig problemstilling er «Hvordan få inn en brukerstemme som kan representere de unge?»
Brukerorganisasjonene snakket varmt viktigheten av samarbeid med kommunen i forhold til brukermedvirkning. De la også vekt på at det er viktig med et oppgående kommunalt råd for funksjonshemmede i kommunen. Videre er treffstedene er viktige tilbud. For mange brukere er dette eneste aktiviteten. Mental helse har etter en tids pause startet opp igjen med eget lokallag i Melhus. Leder Jan Inge Ljøkjell lag vekt på at politiskere burde være mer opptatt av mental helse. Dette er fremdeles et tabubelagt områdde. Han håpet at politikerne kan hjelpe med synliggjøring og forståelse for psykiske problemer.

Heidi Westerlund presenterte KBT og gjennomgikk menyen av aktiviteter og tilbud. KBT er en ressursbase som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og legge til rette for prosesser som får fram brukerstemmen og utvikling av tjenestene i retning av hva brukerne vektlegger. KBT og Melhus kommune holder på å utvikle et partnerskap som innebærer samarbeid om flere prosjekter, både Bruker Spør Bruker, Innovasjon og Interreg.

Marit Leer Øyaas fortalte om Bruker Spør Bruker prosjektet i Melhus i samarbeid med KBT. Dette prosjektet har nettopp opp og målgruppa er mennesker som har psykisk helse eller rusproblemer og som mottar tjenester i Melhus. Hovedformålet er å styrke brukerne mht. brukermedvirkning og brukerinnflytelse. Resultatene skal danne grunnlaget for videre arbeid med pasientforløpet i kommunen

 

Avslutningsvis ble det diskutert hvordan man kan samarbeide om prosjektene og videreutvikling av brukermedvirkning og tjenestene innen psykisk helse og rus i Melhus. Det var stor interesse og positive forventninger til samarbeidet videre framover og man takket for innkalling, initiativ og gjennomføring av møtet.

Tekst: Karl-Johan Johansen Foto: Dag Øivind Antonsen