Innlegg på KS-samling

  1. september var det samling på Værnes for KS-læringsnettverk for gode pasientforløp for psykisk helse og rus voksne. KBT Midt-Norge var til stede på samlingen.

Daglig leder Dagfinn Bjørgen holdt et lærerikt innlegg om Bruker Spør Bruker-metoden.

 

Han fortalte om tidligere erfaringer med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, både funn og opplevelser man har hatt, og hvilke endringer en evaluering har ført til og kan føre til. Bruker Spør Bruker viser seg gang på gang å være et verdifullt verktøy for å få fram hva brukerne egentlig ønsker. Gjennom metoden får man formidlet ærlige og konstruktive tilbakemeldinger til dem som blir evaluert, og man får belyst hva som fungerer bra og hva som bør forbedres.

KBT Midt-Norge gjennomfører denne høsten, på oppdrag fra KS, en Bruker Spør Bruker-evaluering der vi skal se nærmere på hvordan læringsnettverkene for gode pasientforløp i kommunene har fungert. Vi vil blant annet se nærmere på hvilken måte man best mulig kan realisere brukerinvolvering i arbeidet med gode pasientforløp. Evalueringen skal bidra til å få kunnskap om hvordan man kan styrke mulighetene for implementering av gode prosesser og metoder for å oppnå dette.

 

Innenfor dette undersøker vi hvordan man har gått fram for å rekruttere brukerrepresentanter til læringsnettverkene, og hva slags resultater det har fått å involvere brukerrepresentantene i arbeidet. Vi ser fram til å ferdigstille prosjektet og håper at funnene blir nyttige i KS nettverkenes videre utvikling.

Tekst og foto: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.