Sammen om mestring

Å ha brukeren som viktig aktør krever noe faglig og organisatorisk av kommunale tjenester, mener Trond Asmussen i NAPHA.

Monica Solberg(tv), Sandra Tangen Gundersen og Asmussen(th) er allikevel enige om at fokus på håp og mestring i fag og tjeneste er personlige forutsetninger for det.

Monica Solberg, som er intitiativtaker til det brukerstyrte tiltaket fotballlaget GØTZ , deltok sammen med Asmussen og Gundersen samling for Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid 18. og 19. mars.

Hun utdyper dette poenget:

– Det vi gjør i GØTZ er et frivillig tiltak, og vi gjør det først og fremst for å hjelpe oss selv, sier hun. Og gi andre håp om bedring.

Men for å få frem brukeren som viktigste aktør i kommuner og hjelpeapparat, må personer med brukererfaring sette av mer tid til å jobbe mer systematisk og det krever satsinger og midler til å drive, mener hun.

Det krever ressurser.  I penger og tid, sier hun.

Veileder «Sammen om mestring»

Helsedirektoratets veileder «Sammen for mestring», var hovedtema for samlingen på Oppdal, som samlet rundt 80 personer fra kommuner og brukerorganisasjoner i Sør-Trøndelag fylke.

Veilederen skal være retningsgivende for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne i kommuner og helseforetak.

Under presentasjonen av Kapitel 1: «Brukeren som viktigste aktør», vektla Trond Asmussen fagfolks rolle fremst:

– Vi som jobber med tjenestene  må holde brukerperspektivet høyt, som en demokratisk, politisk og faglig målsetning.
– Enkelt sagt, betyr overskriften i veilederen at brukeren må settes i sentrum for målsetninger og beslutninger i tjenesten, sa han videre.

Utvikle tjenesten:

Asmussen mener at brukerperspektivet er et av de største potensial kommuner har for å utvikle egen tjeneste:

– Det at brukerne deltar i beslutninger og at brukerkunnskapen legges til grunn for disse er en forutsetning for at vi kan utvikle oss som fagpersoner og tjenester.

Men å jobbe systematisk med brukerperspektivet må sees på ulike nivåer:

– Å respektere den enkeltes ønsker og målsetninger og å være åpne for brukerens egne mål er selvfølgelig, sa han, men for å få til varige endringer må man tenke organisasjon og systematikk også i samhandling med brukerne:

– Og det handler om at vi som fagpersoner trenger tilbakemeldinger på egen praksis, da blir det vi gjør mer målrettet, la han til.

Organisering og ledelse:

– I tjenestene er konkrete tiltak og organisatoriske tiltak og ledelsesforankring nødvendig for å nå målet om brukeren som viktigste aktør, sa Asmussen som er faglig rådgiver i NAPHA.

Veilederen fra Helsedirektoratet lister opp flere konkrete tiltak for å nå mål for brukermedvirkning i tjenester. Organisatorisk nevnes brukerstyrte tilbud, Brukerstyrt Personlig Assistanse og ambulante tilbud.

Blant arbeidsmetoder som kan bidra til dette, nevnes erfaringskonsulent, brukerundersøkelser, IP og KOR og Bruker Spør Bruker.

Trond Asmussen understreket betydningen av deltakelse fra brukere:

– Som eksempel; vi i Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid – hadde ikke hatt så godt kunnskapsgrunnlag å bygge på – hvis vi ikke hadde hatt aktiv deltakelse fra RIO, Mental Helse og KBT, sa han.

Er effektivt

Asmussen viste videre til PIO senteret i Oslo  som et brukerstyrt pårørendetiltak som har blitt evaluert til ha effekt i form av å ; redusere tilbakefall, gi økt tilfredshet med tilbudene og bedre samarbeid i tjenestene.

Men; det er utformingen av tjenestene og prioriteringene som gjøres er viktigst for at man når målet om effektive tjenester:

– Vekt på å bedre levekår og recoveryorientering – kort sagt hvordan man hvordan bidra til et bedre liv for den enkelte  er ofte underprioritert, sa han og la til:

– Å få bedre livsbetingelser vet vi har effekt for den enkelte, selv om slike mål til tider utfordrer praksis, rolle og fagfolks forståelse av hva som er god hjelp, avsluttet Asmussen innlegget fra veilederens kapitel nr 1!.

Samlinger i regi av rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid har alltid solid brukerrepresentasjon.
KBT Midt-Norge og RIO er medarrangør for nettverket og blant andre Mental Helse Ungdom og GØTZ, var representert disse dagene.

Tekst/foto: Heidi Westerlund.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.