Støtter utbygging på Øya

– Selv snart 20 år etter at planene ble lagt for psykiatrisenteret, er ikke en stein lagt ned, sa Olav Linaker(t.v) i Mental Helse Sør-Trøndelags årsmøte,søndag.

Leder Dagfinn Bjørgen(t.h) og årsmøtet gav uttalelsen: Psykiatrisenter på Øya, som gir fortsatt støtte til planene om psykiatribygg på Trondheimssykehusets hovedområde!

Planene om det mye omtalte psykiatribygget på området for de somatiske sykehusavdelingene, er stadig der,men pengene mangler fortsatt, sa Linaker og Bjørgen i søndagens møte.

Øyaområdet, sør for Trondheim sentrum huser i dag hoveddelen av St. Olavs Hospital HFs sykehusavdelinger. Kun en psykiatrisk avdeling, knyttet til geriatri/psykiatri, ligger i dag på det samme området.

Nødvendig opprustning:

– Det er mange som ser nytten av at det blir et psykiatrisenter på Øya, men av en eller annen grunn blir det bort og nedprioritert gang på gang.

Bygningsmessig opprustning er nødvendig, det er det ikke uenighet om. I dag går fagdebatten om det er mest hensiktsmessig å samle psykiatri-byggene på Østmarka området , på Lade – 8 km unna de øvrige sykehusavdelingene i Trondheim.– eller å iverksette planene om å bygge et eget psykiatrisenter etter den opprinngelige planen på Øya.

Vanskelig valg for pasienter:

Den erfarne psykiatrispesialisten og professoren Linaker, gav årsmøtet følgende situasjonsbeskrivelse, fra sine «vandringer på Øya-området»

– Mange som har alvorlige psykiske lidelser er samtidig så somatisk dårlige at de man må velge om de skal ha opphold på avdeling på Øya eller på en akuttavdeling på Østmarka. Det er en avstand som ikke er bra. Pasientene har, i følge Linaker, ofte valget mellom å:

– Være på Østmarkas akuttavdelinger og vente med å få hjelp for somatiske plager og skader som kun kan løses ved avdelinger ved somatiske avdelinger på Øya.
– Ligge på medisinske avdelinger med personell som er dårlig trenet til å håndtere f.eks. alvorlige psykoser.

Akutte situasjoner:

Mange med akutte problemer kommer til innleggelse på Østmarka, blant annet som følge av de er i aktiv rus og/eller samtidig har alvorlige somatiske plager/skader som krever nærhet til personell, teknologi og spesialistkompetanse som befinner seg på Øya. Ut fra det blir Øya utbygging det beste alternativet:

– Dersom det trengs spesialistkompetanse, flere spesialiteter og teknologi innen utredning, diagnostikk og behandling for å vurdere en pasient er Øya den beste løsningen, sa Linaker. Et slikt tilbud blir ikke ofte «våre pasienter» til gode, mener han.

Manglende nærhet til somatiske avdelinger – i fysisk avstand – fører dermed til et kvalitativt dårligere tilbud for psykiatriske pasienter enn for andre pasientgrupper.

Om man starter med å ruster opp byggene på Østmarka – står det heller ikke i motsetning til planer  om et eget psykiatribygg på Øya.

Hva bør ikke ligge på Østmarka?

– Det alltid være noen avdelinger innen psykisk helsevern som kan/skal ligge på Østmarka-området, sa Linaker og gav langtidsavdelingene og Nidaros DPS som eksempel på det. Men det som krever en grundigere utredning er hva som IKKE kan ligge på det som er Østmarkaområdet i dag.

– Øya er allikevel den klart beste plasseringen for mange funksjoner – både av hensyn til pasienter og arbeidssituasjon for personalet, mener overlegen i psykiatri.

Hans hovedargument for det er at bygningsmassen på Østmarkaområdet ikke er  tilpasset dagens krav til pasientstandard, samt at plasseringen i seg selv er stigmatiserende:

– Helsepersonell i opplæring ved de psykiatriske avdelingene, får se at psykiatriske pasienter undersøkes og behandles annerledes og med en lavere standard, noe som stigmatiserer både pasienter og spesialitet.

Samlokalisering gir også gevinst for fagutvikling ved sykehuset:

– Somatisk helsepersonell kan få et annet syn på psykiatri dersom de får veiledning og kontinuerlig oppfølging fra helsepersonell med kompetanse på psykiatri på samme sykehusområde de selv har arbeidssted.

Mental Helse Sør-Trøndelag leder, Dagfinn Bjørgen takket for innlegget å peke på de faktiske behovene MH ser for en opprustning av psykiatritilbudet:

«Det er viktig å ivareta de faktiske behovene som kommer frem i denne saken. Vår erfaring er at mange pasienter som har psykiske lidelser får ikke gode nok undersøkelser for somatiske plager.-Dagens tilbudsstruktur, bygninger og lokalisering er ikke god nok for å ivareta Mental Helse Sør-Trøndelags krav. Den gir dårligere samarbeid mellom spesialister om enkeltpasienter og mangelfullt samarbeid om fagutvikling.”

Hensynet til samhandling og oppgaveavklaring om, og dermed behandling for flere plager for pasientene i psykisk helsevern gjør det nødvendig å se på løsninger opp mot Øyautbyggingen, også for vår gruppe av St Olavs HFs pasienter,, sa Bjørgen til bifall fra 22 fremmøtte medlemmer i Fjordgata 19.

Les mer om psykiatriutbyggingen i :

Sykehus uten hode?, kronikk av Olav Linaker – Adresseavisen 1. mars, 2013

Tekst:Heidi Westerlund/Fotomontasje:Kbtmidt.no

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.