Hva mener brukere er god hjelp i krise?

Forsker Camilla Buch Gudde og KBTs Dag Øivind Antonsen (bildet) har nylig publisert en forskningsartikkel som gir noen svar på det..

-Vårt hovedfunn er at til tross for at alle brukerne i studien, i perioder hadde behov for hjelp, så oppga de at de av og til unngikk å ta direkte kontakt med hjelpeapparatet i krise, sier de to.

Mange har tidligere negative erfaringer og manglende mulighet til bli involvert i egen behandling som begrunnelse for at de unngår å oppsøke nødvendig hjelp, sier Gudde.

Utgangspunktet for funnene er artikkelen Experiences and preferences of users with major mental disorders regarding helpful care in situations of mental crisis, publisert i Scandinavian journal for Mental Health. Data er fra en flerårlig, kvalitativ studie fra Nidaros DPS i Trondheim  sitt forskningsprosjekt for Brukerstyrte senger for pasienter.

Førsteforfatteren sier hun er meget fornøyd med samarbeidet med KBT om studien:

– Dag Øivind (Antonsen) har bidratt med en innsikt og forståelse jeg ikke har som fagprofesjonell og forsker, sier hun. Hans perspektiv har helt klart styrket studien!

Gudde forteller videre at medforskeren fra KBT har samarbeidet med dem om hele studien, fra planlegging, gjennomføring av intervjuer, artikkelskriving og nå sist – presentasjon av funnene på internasjonal konferanse. Med godt resultat:

–  Dag Øivinds bidrag har gitt studien en større relevans opp mot hvordan det faktisk oppleves å være i situasjonen hvor man trenger hjelp, sier hun om samarbeidet.- Han har stor evne til å se funnene i sammenheng med egne og andres erfaringer gjennom den kontakten han har med pasienter/brukere i Mental Helse og som tillitsvalgt for pasientene på Tiller, fortsetter hun.

I studien peker hun og medforfatterne på pasienters behov for å sees som i stand til hjelpe seg selv i krisesituasjoner, selv om det kan være vanskelig:

– Studien viser en klar tendens til at brukerne i stor grad har forståelse og innsikt i egne problemer og hva som fører til at problemene i perioder øker. De har erfaring med hva som hjelper og hva som ikke hjelper, de ønsker i større grad at hjelpeapparatet er åpne for at disse erfaringene tas med i behandlingen og behandlingsplanleggingen.  De er klare på at de ønsker tidlig hjelp, om nødvendig kortvarige innleggelser og kontakt med kjente behandlere som er åpne for dialog og refleksjon, sier hun.

Til daglig er Gudde tilknyttet Brøset Kompetansesenter for fengsels – sikkerhets og rettspsykiatri, St. Olavs Hospital. Gudde og Antonsens medforfattere på artikkelen er Turid Møller Olsø, faglig rådgiver i NAPHA, Marit Rø og Lasse Eriksen ved St. Olavs Hospital, Nidaros DPS. Solfrid Vatne, ved Høgskolen i Molde er veileder for studien.

KBT gratulerer med en viktig milepæl i forskningsprosjektet!

 

Tekst: Heidi Westerlund/Foto: Solfrid Vatne

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.