Haltdalen DPS

KBT Midt-Norge har evaluert tilbudet ved Haltdalen DPS.

På initiativ fra arbeidsgruppe innen Helseforetaket St. Olavs og Kommunene i fjellregionen ble Bruker Spør Bruker evalueringen av Haltdalen DPS gjennomført.

15 informanter ble intervjuet med bruk av evalueringsmetoden Bruker Spør Bruker. Hovedfokuset med rapporten er å fremme erfaringene til pasientene ved avdelingen Haltdalen DPS og se på fremtidige behov. Tilgangen på lege /psykiater blir fremhevet som viktig men ikke avgjørende for de med psykisk problemer av lang varighet. Døgntilbudet har en viktig funksjon ved å avlaste familie men også skape rammer som gjør at tankene kan bli mer positive. Å stoppe tankekjør er et begrep som er blitt brukt. Informantene oppplever at tilbudene fra Haltdalen, samt de kommunale, fungerer godt. Dette bidrar til å senke terskelen for å bruke dem.

Brukerstyrt plass blir særlig fremhevet som viktig for å redusere forverring.  Alle informantene ønsket å ha hjelpen nærmest i sin kommune, men opplever kommunetjenester som ikke strekker til når det gjelder åpningstid og fleksibilitet til å kunne bruke mer tid på samtaler.

Hovedfunnene er at Haltdalen har maktet å gi et kvalitativt tilbud som har redusert faktisk tvangsbruk og opplevelse av tvang hvor brukere har blitt yrkesaktive. Personalets holdninger, tid til å snakke, fleksibilitet på når man kan samtale og tilgjengelighet uten å måtte argumentere seg igjennom. Dette er en viktig hensyn som fremkommer for å redusere tvangsbruk og som fremtidige helsetilbud i regionen må ta hensyn til.

Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund gjennomførte undersøkelsen fra KBT Midt-Norge.

 

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer (2012)