Milepæl i arbeidet med medforskning

KBT har satset på brukerinvolvering i forskning over flere år. Nå har de første artiklene blitt skrevet og publisert som første synlige måloppnåelse. KBT får her opparbeidet praksis og erfaringer som blir verdifulle for forskningsprosjekter senere og arbeidet for å rekruttere flere medforskere.

Fagkoordinator ved KBT, Heidi Westerlund er medforfatter på tre vitenskapelige publikasjoner denne høsten.

De tre artiklene er publisert henholdsvis i de internasjonale tidsskriftene International Journal of Social Psychiatry, Health Expectations, og i det norske Tidsskrift for psykisk helsearbeid. De tre artiklene er resultatet av et treårig samarbeid mellom KBT og Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleie.

Alle artiklene presenterer aktuelle problemstillinger, som går til kjernen på spørsmålet om brukernes rolle i sin egen hverdag. De fokuserer på de hvordan større medvirkning og god samhandling kan gjøre forholdene bedre for brukere av psykiatrien.

I artikkelen “Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway” settes det søkelys på hvordan pasientmedvirkning kan redefineres i perioder med alvorlig sykdom, uten at det går på bekostning av gjensidig respekt og verdighet mellom behandler og pasient

Se sammendrag av artikkelen

(Forfattere: Solbjør M, Rise MB, Westerlund H, Steinsbekk A.)

Artikkelen ”Same description, different values. How service users and providers define patient and public involvement in health care” er publisert i tidsskriftet Health Expectations. Her undersøkes hvordan forskjellige definisjoner av medvirkning hos tjenesten og brukerne kan påvirke dialog og samhandling.

Se sammendrag av artikkelen

(Forfattere: Rise MB, Solbjør M, Lara MC, Westerlund H, Grimstad H, Steinsbekk A.)

I Tidsskrift for Psykisk helsearbeid 02/2011 bidrar hun i artikkelen «Å lage farger på livet til folk»: God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team.» Den omhandler den rollen ambulante team spiller i hverdagen til pasienter med psykiske problemer eller rusproblemer. Et helhetlig syn på bistanden, og at den tilbys på de arenaer brukeren selv ønsker er faktorer som øker trygghetsfølelsen.

Se sammendrag av artikkelen

(Forfattere: Arve Almvik, Espen Sagsveen, Turid Møller Olsø, Heidi Westerlund og Reidun Norvoll)

  • Dette er en milepæl for den satsingen KBT har når det gjelder medforskning og samforskning sier Westerlund. Vi har jobbet i mange år med å fremme brukerperspektivet inn i forskningen, og dette er et konkret resultat av det arbeidet.

Om erfaringene fra medforskningen fremhever Westerlund at det har vært et svært godt samarbeid både med NTNU og med HiST.

  • Medforskningen har vært en videreføring av det arbeidet jeg har gjort i Bruker Spør Bruker, men mot forskning. Det har vært svært meningsfullt å bidra til forskning på brukermedvirkning, som har vært et satsingssområde i KBT i flere år, sier hun.

Videre peker hun på at den erfaringen KBT har med samarbeid om forskning vil bli nyttig for videre satsing på å bygge opp prosjekter og rekruttere andre som kan være medforskere i fremtiden.

  •  Dette er temaer jeg ser frem til å jobbe videre med, avslutter Westerlund.

Foto: Gunn Fjeldset

Publisert: 26.10.11