Institusjonaliseringens utfordringer

Bilde: Dagfinn Bjørgen holder foredrag på erfaringskonferansen

KBT Midt-Norges prosjektleder Dagfinn Bjørgen holdt onsdag 16. september foredraget ”Kommunal institusjonalisering” på Erfaringskonferansen. Her satte han søkelyset på de mindre heldige sidene og effektene av å være integrert i kommunale helsetilbud.

En del kommunale helsetjenester åpner i liten grad for refleksjon og dialog rundt egen virksomhet, og Bjørgen påpekte viktigheten av å skape slike refleksjonsrom om man vil gi brukerne et best mulig tilbud.

– På individnivå kan man se problematiske effekter av institusjonalisering. Disse trenger ikke gjøre seg gjeldende kun i det vi tradisjonelt forstår som fysiske institusjoner, men også i hvordan tjenestene styrer brukerens liv, fortalte Bjørgen.

Foredraget beskrev hvordan man i løpet av en periode som institusjonalisert kan man oppleve en økende grad av apati og likegyldighet fordi man er uten innflytelse på egen situasjon. Mange av informantene i KBTs Bruker Spør Bruker-undersøkelser omtaler dette som ”dem bestemmer”, noe som synliggjør en følelse av apati i forhold til egen situasjon. En slik følelse av manglende kontroll kan videre gi negative utslag på sykdomsutvikling og evne til egenmotivasjon. Lange perioder med venting på svar i forbindelse med søknader og lignende, kan resultere i lignende passivisering.

Et eksempel som ble trukket frem av Bjørgen viste til en kvinne som bodde i egen bolig, men måtte ha tilsyn i forbindelse med medisinering tre ganger daglig. Dette gjorde at hun ikke var i stand til å besøke det lokale treffstedet, noe som igjen førte til tap av sosialt nettverk. Slik kan strukturer som opprinnelig er ment som hjelp og støtte, få tilnærmet motsatt virkning. Viktigheten av dialog med brukerne og mindre rigide strukturer blir tydelig.

Bjørgen trakk avslutningsvis frem brukerperspektivet som en måte å imøtekomme og unngå noen av institusjonaliseringens negative konsekvenser. Han viste til positive eksempler på strukturering av tjenester som imøtegår brukernes behov og synliggjorde viktigheten av dialog, respekt og menneskelighet i utviklingen av tjenester, i et foredrag som tydelig fant gjenklang hos publikum.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.