Bistand til mestring

Bilde: Person som sitter på en benk

KBTs rådgivningsprosjekt gir bistand i forbindelse med en rekke forskjellige problemstillinger, men svært mange forteller om problemer i møte med offentlige kontorer og skjemaer.

– Jeg har problemer med å skrive papirer til offentlige kontorer, jeg har litt sperre for det. Noen ganger går det bra, andre ganger låser det seg. Da er det godt å kunne gå til rådgivningsprosjektet for hjelp, sier en av brukerne.

Rådgiveren som har ansvar for prosjektet har bred erfaring både som advokat, eiendomsmegler og forvalter innenfor helsevesenet og har dermed svært gode forutsetninger for å kunne bistå i de fleste typer spørsmål.

En del av sakene som når rådgivningsprosjektet dreier seg om problemstillinger som kan få omfattende betydning for den enkelte brukeren. En av de som har benyttet tjenesten forteller at han via rådgivningsprosjektet fikk vite at han hadde rett til å få sanert studiegjelda si, noe han selv ikke var klar over. Den betydningen et slikt tiltak har for økonomi og dermed livskvalitet, er utvilsomt av stor viktighet. Mange forteller også om møter med det de kaller papirmølla, hvor man blir så demotivert at man får lyst til å gi opp midt i. Det å ha noen å støtte seg til som kan hjelpe en å fylle inn de rette skjemaene gjør at det blir en bør mindre å bære på i en hverdag som ikke alltid er like enkel. Det brukerne av rådgivningsprosjektet peker på som noen av problemene i møte med offentlige instanser er mangelfull veiledning i forbindelse med utfylling av skjemaer, samt høy terskel for å få bistand om man melder fra at man har problemer med dette.

Kjennskapen til KBTs rådgivningsprosjekt lokalt blir stadig større ettersom ordet sprer seg. En bruker kan fortelle at han har rådet flere venner av seg som har samme problem som ham med kontorer og dokumenter til å gå dit. – Det er utrolig mange som sliter med disse tingene, og man får ikke hjelp til det gjennom Nav sine bo-kurs.

Behovet for praktisk støtte og rådgiving i forbindelse med offentlige etater er tilsynelatende svært stort, noe som også bekreftes av pågangen prosjektet har hatt. Med over 400 behandlede enkeltsaker i løpet av en periode på halvannet år er det tydelig at KBT gjennom sitt prosjekt fyller et behov som tidligere ikke har vært dekket. Mye tyder på at nøkkelen ligger i solid fagkunnskap og støtte, samt den lave terskelen for å benytte tilbudet. Gjennom denne oppskriften har man nådd ut til en bred målgruppe, og spilt en viktig rolle i deres hverdag. Dette bekreftes av en annen av prosjektets brukere: – Jeg har hele tiden fått utrolig god hjelp fra rådgivningsprosjektet og jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag uten den bistanden jeg har fått der.

Prosjektet ble startet med utgangspunkt i funn fra Bruker Spør Bruker-evalueringer, som viste et behov for bistand til å ivareta sine rettigheter som bruker. Prosjektet skal bidra til å få etablert en likemannsgruppe hvor folk med egenerfaring bistår andre. Juridisk rådgiver skal være en støtte for slike grupper. Hovedformål er å bistå slik at folk løser sine egne utfordringer med støtte fra likemenn. Prosjektet er ment å skulle prøve ut opprettelsen av slike grupper i alle tre fylkene som KBT skal ha en funksjon ovenfor.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.