God dialog i Ålesund

Bilde: Dagfinn Bjørgen legger fram funn på dialogkonferanse i Ålesund.

I forbindelse med prosjektet Bruker Spør Bruker i Ålesund kommune ble det arrangert dialogkonferanse mandag 8. februar. Her møttes brukere og ansatte i Ålesund kommunes tjenester knyttet til psykisk helse i dialog rundt hvordan de forskjellige tilbudene fungerer.

Bakgrunnen for undersøkelsen som er utført i Ålesund er et ønske fra kommunen om å evaluere de tjenestene de tilbyr personer med psykiske helseproblemer. Samarbeid og samhandling er et av områdene kommunen ønsker å satse på, og dette har derfor ligget som en underliggende tematikk i undersøkelsene som er foretatt.

Dialogkonferansen ble introdusert av rådmann Ragna Dahl Grønnevet som blant annet trakk fram viktigheten av tillitsforhold innenfor de kommunale tjenestene. Konferansen tok utgangspunkt i en prosessrapport, som er en sammenfatning av resultatene i undersøkelsene så langt. Det ble understreket at dette ikke er en ferdig rapport, men at den vil bygges ut med de innspillene som kom på banen under dialogkonferansen.

Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen som har stått bak gjennomføringen av undersøkelsene fremhevet innledningsvis at det var like viktig å få frem fagsynspunktet som brukersynspunktet, og at det var viktig å hjelpe hverandre slik at flest mulig synspunkter kunne komme på banen.

Hovedtemaet for denne evalueringen har vært brukernes erfaringer og meninger om kvalitet i tilbudene, og undersøkelsen baserer seg på 15 intervjuer med til sammen 35 informanter. Av temaer som berøres er blant annet IP (individuell plan), tilgjengelighet i tilbudene, arbeidstrening og grad av brukermedvirkning.

I tillegg til generelle kommentarer om hvordan man forholder seg til brukerne i de forskjellige tjenestene, kom det også frem konkrete forslag til hvordan brukere kan inkluderes og hjelpes i møte med dette systemet. Ett av disse forslagene var et ønske om en pårørendeguide, en slags brosjyre med informasjon om tilbud og forklaringer på faguttrykk. Fra kommunens hold ble det påpekt at dette var et konkret tiltak som er lett å gjennomføre i praksis og som vil kunne ha stor betydning for dem det gjelder.

Dagen ble oppsummert av rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth Slyngstad, som var godt fornøyd med oppmøtet, og med den dialogen som hadde kommet i gang. En endelig rapport utformes nå på bakgrunn av innspillene som kom frem på møtet og overleveres Ålesund kommune.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.