Nytt BSB-prosjekt i Trondheim kommune

Bilde: Ola Kristian Johansen og Heidi Westerlund

Denne uken er vi i gang med intervjuene i KBTs Bruker Spør Bruker-prosjekt i Oppfølgings-tjenesten i Trondheim kommune.

Kommunen gir her tilbud til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, og kommunen ønsker nå en evaluering av denne tjenesten basert på brukernes opplevelse av den.

Det er Heidi Westerlund og Ola Kristian Johnsen og som gjennomfører intervjuene, 12 stykker i alt. Intervjuene forgår både én til én og i fokusgrupper, og spørsmålene dreier seg blant annet om hvilke behov brukerne av tjenesten har, og i hvilken grad disse dekkes av tilbudet som eksisterer i dag. Av temaene som berøres er også i hvilken grad samarbeidet og dialogen mellom forskjellige offentlige etater og instanser fungerer for brukerne.

Denne Bruker Spør Bruker-undersøkelsen er den femte KBT gjennomfører i Trondheim kommune, og kommunen har lagt godt til rette for rekruttering og gjennomføring av intervjuene. Det gode samarbeidet mellom KBT og Trondheim kommune er også en viktig faktor for at Bruker Spør Bruker-undersøkelsen skal bidra til en positiv utvikling for tjenesten, til brukernes beste.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.